مشاوره در زمینه مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل عمومی و تاکسیرانی